nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Aktualitások / Önkormányzati hírek / Egyfordulós értékesítés oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
szeptember 2022
előre
Egyfordulós értékesítés
Lábatlan Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat kínálja nyilvános versenyeztetés keretében  értékesítésre

Lábatlan Város Önkormányzata
az alábbi ingatlanokat kínálja nyilvános versenyeztetés keretében egyfordulós értékesítésre


A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörgyakorlója (2541 Lábatlan, József A. út 60.).

A hasznosítandó vagyontárgy megnevezése:
2541 Lábatlan, Dózsa Gy. út 125.
( Lábatlan, 2068/1. hrsz., Lábatlan, 2068/1/A. hrsz., Lábatlan, 2068/1/B. hrsz., Lábatlan, 2068/1/C hrsz.)

A hasznosítás módja:
A 4 hrsz-ú ingatlan együttes értékesítése.

Részletes információk beszerezhetőségének helye:
Lábatlani Polgármesteri Hivatal műszaki iroda.
A pályázatok benyújtása:
Polgármesteri Hivatal (2541 Lábatlan, József A. út 60.). Zárt borítékban, egy példányban,
1. Pályázat tárgya:
A Lábatlan Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Lábatlan, belterület Lábatlan, 2068/1, Lábatlan, 2068/1/A, Lábatlan, 2068/1/B, Lábatlan, 2068/1/C
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan nyilvános versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése.
2. Pályázat célja, jellege:
Nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítés, több azonos vételi ajánlat esetén versenytárgyalásra kerül sor.
3. A vagyontárgy műszaki adatai és jellemzői:
Az ingatlan adatai:
Összterület: 15.586 négyzetméter.
Épületek alapterülete: 1850 négyzetméter.
Közművek: víz, szennyvíz, elektromos energia, földgáz
4. Az ingatlan jelenlegi állapotában per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan értékesítése esetén a tulajdonos Önkormányzat a vételár teljes megfizetéséig az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogát fenntartja.
Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államnak az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján elővásárlási joga van az ingatlanra vonatkozóan.
5.A vagyontárgy megtekinthetőségének biztosítása:
Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni +36-33 517 500 telefonszámon munkanapokon 8h-16h között lehet 2021. december 1 napja 8:00 órától 2021. december 31. napja 12:00 óráig.
6. Az ingatlan értékesítési ára:
A legmagasabb ajánlatot benyújtó ajánlattevő részére.
7. A pályázaton való részvétel feltételei:
Nyertes ajánlattevő az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó. A pályázatok értékelésénél mérlegelésre kerül a be-ruházásnak a városfejlesztési elképzelésekkel való illeszkedése, továbbá minden olyan szempont, amelyet a pályázó a pályáza-tában az ajánlatkérő tudomására hoz és településrendezési vagy településfejlesztési szempontból releváns.
Részbeni területvásárlás nem lehetséges.
Az elbírálása során a beérkezett pályázatok szempontjai egymással kerülnek összehasonlításra, és az összességében legkedve-zőbb ajánlat vagy az egymással összeegyeztethető és összességében legkedvezőbb ajánlatok együtt kerülnek a képviselő-testületi hatáskör gyakorlója elé előterjesztésre.
8. Szerződéskötés feltételei:
Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskört gyakorló szerve dönt a nyertes pályázó(k)ról és fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
A vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően, az MNV Zrt. nemleges jognyilatkozata után kell megfizetni.
Az adásvételi szerződés megkötése több érvényes pályázat esetén a versenytárgyalástól számított 90 napon belül esedékes.
9. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó nevét és címét,
• a vételár ajánlatot és a fizetési feltételeket
• a tervezett tevékenység (hasznosítás) részletes leírását,
• esetleges referenciák.
10. A pályázat benyújtásának helye, határideje:
Legkésőbb 2021. december 31. (péntek) 10:00 óráig benyújtható személyesen vagy postai úton a Lábatlani Polgármesteri Hiva-talnál (2541 Lábatlan, József A. út 60.).
Zárt borítékban, egy eredeti példányban.
11. Ajánlatok bontásának helye, ideje:
A pályázatok bontására Lábatlan Város Önkormányzata Jegyzői irodájában kerül sor 2021. december 31. napján 12:00 órakor.
12. Az eredményhirdetés módja, helye, ideje:
A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre a Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskör gyakor-lója eljárása során kerül sor.
Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást – érvényes ajánlat ese-tén is – eredménytelennek nyilvánítsa.
13. Az esetleges pályázati versenytárgyalás helye, ideje:
Az esetleges versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.
14. Közzététel:
A pályázati felhívás a www.labatlan.hu kerül közzétételre.
15. Egyéb információk:
A pályázattal kapcsolatosan további információt a vagyongazdálkodási ügyintéző nyújt a 06-33/517-50-ös telefonszámon.Teller Péter
polgármester


[ 2021.11.20. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek